I. Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád je vystaven společností SchoolBoard Technologies s.r.o., IČO: 086 88 141, se sídlem Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 322438, DIČ: CZ08688141, tel.: +420 273 132 327, e-mail: info@schoolboard.cz (dále jen “Prodávající”).
 2. Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi Kupujícím a Prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

II. Podmínky a způsob uplatnění reklamace

 1. Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu, případné záruční podmínky a následovat pokyny Prodávajícího při školení, a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti Prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti Prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci Kupujícím (tj. po přechodu nebezpečí škody na věci).
 2. Kupující je v souladu s § 2104 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”) povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li Kupující spotřebitel, a je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a Prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
 3. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
 4. Kupující uplatňuje reklamaci osobně nebo poštou na adrese Beranových 130, areál VZLÚ, budova č. 32, 199 00 Praha 18 – Letňany, anebo e-mailem na elektronické adrese info@schoolboard.cz. Nákup reklamovaného zboží Kupující prokazuje nákupním dokladem.
 5. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (viz vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).
 6. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 60 dnů, v případě nedostupného dílu 90 dnů.

III. Rozsah práv z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ohledně záruky Prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2161 a násl. občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
  a. má zboží vlastnosti, které si Prodávající a Kupující ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  b. se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  c. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
  d. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 3.2 výše, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 5. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 6. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 7. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží (s výjimkou uvedenou v čl. 3.7) u Kupujícího-podnikatele v rozsahu, který stanoví dodací list, smlouva, všeobecné obchodní podmínky či reklamační řád. To neplatí:
  a. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  b. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo
  c. vyplývá-li to z povahy věci.
 9. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
  a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  b. na odstranění vady opravou věci,
  c. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  d. odstoupit od smlouvy.
 10. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupující, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva podle čl. 3.12 až 3.14.
 11. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 12. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 13. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
 14. V případě reklamace interaktivních sestav, displejů, mobilních telefonů, tabletů, paměťových zařízení či jiných počítačových systémů či zařízení pro ukládání dat nenese Prodávající odpovědnost za obsah a data uložená na takovém uložišti a ani nenese odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zneužití dat. V případě reklamace neprovádí Prodávající zálohování dat nebo obnovu dat. Kupujícímu se doporučuje provádět pravidelné systematické zálohování dat na jiné úložiště. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy je reklamace řešena výměnou zboží za nové, původní zboží se nevrací.
 15. Na baterie a akumulátory se vztahuje záruční doba 6 měsíců a nevztahuje se na škody způsobené špatným nabíjením, např. tehdy když se dlouhou dobu nepoužívají, potom se dají nabít a kvůli pozměněným vlastnostem po delším nepoužívání již nefungují. Reklamace se nevztahuje ani na škody vzniklé na nabíjeném přístroji způsobené baterií či akumulátorem, které mají kvůli delšímu nepoužívání pozměněné vlastnosti.
 16. Reklamace se nevztahuje na škody způsobené vis maior jako je např. zásah bleskem, ani přepětím v síti, elektrickým proudem apod. Z těchto důvodů prodávající důrazně doporučuje kupujícímu používat dodatečnou přepěťovou ochranu.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Reklamační řád byl vypracován v souladu s občanským zákoníkem a dalším zákony.
 2. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem a dalšími relevantními právními předpisy.
 3. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2022.