obchodní společnosti

SchoolBoard Technologies s.r.o.
se sídlem Jičínská 226/17, 130 00, Praha 3 – Žižkov
IČO: 086 88 141
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 322438

I.Všeobecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) obchodní společnosti SchoolBoard Technologies s.r.o., se sídlem Jičínská 226/17, 130 00, Praha 3 – Žižkov, IČO: 086 88 141, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 322438 (dále jen “prodávající”) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní uzavírané mezi prodávajícím a právnickou osobou (dále jen “kupující”) prostřednictvím e-shopu prodávajícího, který je provozován na internetové adrese https://www.schoolboard.cz (dále jen “webová stránka”), a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu (dále jen “webové rozhraní”).
 2. Prodávající uzavírá kupní smlouvy ohledně zboží ve webovém rozhraní výlučně s tím kupujícím, který je školou nebo školským zařízením, zapsaným v Rejstříku škol a školských zařízení, a to pro jeho interní využití, tj. ke vzdělávání dětí a žáků v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP). Takový subjekt může nakupovat zboží prostřednictvím zřizovatele, tj. obce či kraje. Jiným subjektům – podnikatelům dodává zboží prodávající na základě distributorské smlouvy nebo na základě individuálně sjednaných podmínek.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout prodat zboží kupujícímu-podnikateli, pokud se nejedná o vzdělávací organizaci (školu či školské zařízení) (a)nebo je to v rozporu s obchodními zájmy prodávajícího.
 4. Prodávající neuzavírá kupní smlouvy s koncovými zákazníky – spotřebiteli.
 5. V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od znění VOP. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 6. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.
 7. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prodávající neodpovídá za to, že zboží bude mít stejnou barvu, tvar či jiné vlastnosti jako jsou na obrázku ve webovém rozhraní obchodu. Stejně tak neodpovídá za to, že je zboží dostupné. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Nemá-li prodávající objednané zboží k dispozici, dohodne se prodávající s kupujícím, kdy zboží bude k dispozici a zda je pro něj posunutá dodací lhůta přijatelná, či s jeho souhlasem mu poskytne zboží se stejnými či s lepšími parametry, jinak má prodávající právo od smlouvy odstoupit nebo zrušit objednávku.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, které mají pouze informativní charakter. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (v závorce bez přidané hodnoty) a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu tehdy, není-li již aktuální nebo je-li uvedena chybně ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Objednávky prodávající přijímá přes webové rozhraní e-shopu, e-mailem, telefonicky nebo poštou.
 5. Pro objednání zboží může vyplnit kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. fakturačních údajích (IČO, název školy/vzdělávací organizace, adresa sídla, kontaktní údaje),
  3.   dodací adrese (dále společně jen jako „objednávka“).
 6. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou nebo telefonicky, a to na adresu elektronické pošty nebo na telefonní číslo kupujícího uvedené v objednávce.
 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny aj.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 8. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká buďto uzavřením písemné kupní smlouvy (u interaktivních sestav, nedohodnou-li se strany jinak) následovaném po obdržení objednávky, či doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty nebo oznámeno telefonicky na telefonní číslo kupujícího.
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení či telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cena zboží je uvedena vždy u konkrétního zboží na webové stránce. Cena je uváděna vždy včetně DPH a dalších poplatků a v závorce bez DPH. Cena má pouze informativní charakter a není pro následné uzavření kupní smlouvy závazná.
 2. Součástí ceny zboží je také instalace a montáž objednaného produktu a poštovné a balné, je-li to výslovně uvedeno. V případě interaktivních sestav (displejů) je součástí ceny také zaškolení pedagogů spolu s následnou technickou a metodickou podporou (telefonickou, popř. přes TeamViewer Business), a to vždy po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. Případná absence školení nezakládá právo na slevu z kupní ceny.
 3. Kupujícímu je vystavena zálohová nebo běžná faktura na částku odpovídající ceně zboží, a to ke dni expedice zboží, není-li dohodnuto jinak.
 4. Splatnost (zálohové) faktury je 14 dnů (po dohodě lze prodloužit) od jejího vystavení. Poté, co kupující v plné výši uhradí částku uvedenou na (zálohové) faktuře, zašle prodávající uživateli daňový doklad elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím, s čímž kupující akceptací těchto VOP souhlasí. Kupující může svůj souhlas se zasláním konečné faktury v elektronické podobě odvolat písemným oznámením na adresu prodávajícího.
 5. Platba za zboží je uskutečňována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

IV. Dodání zboží

 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 2. Zboží dodává buď přímo prodávající (u interaktivních sestav), který jej následně také namontuje a zprovozní, anebo smluvní přepravce.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto mezi kupujícím a prodávajícím, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má právo v souladu s ustanovením § 2106 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy a neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, má kupující právo odstoupit od smlouvy podle § 2107 odst. 3 občanského zákoníku. Učinit tak musí bez zbytečného odkladu po nálezu vady.
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
 3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 5. Do doby převzetí zboží kupujícím-podnikatelem je prodávající oprávněn kdykoliv a bez udání důvodů od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 6. Po odstoupení od smlouvy kupující vrátí zboží na adresu Beranových 130, areál VZLÚ, budova č. 32, 199 00, Praha 18 – Letňany.
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).
 8. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd.
 9. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 14 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

VI. Práva z vadného plnění

 1. Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu, případné záruční podmínky a následovat pokyny prodávajícího (školení), a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí, což může mít za následek nemožnost domáhat se svých práv z odpovědnosti za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.
 2. Kupující je v souladu s § 2104 občanského zákoníku povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 4. V případě, že kupující neoznámí vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči po přechodu nebezpečí škody na věci zjistit, pozbývá právo na odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 6. Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví dodací list, smlouva, VOP či reklamační řád. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. občanského zákoníku. Vyskytne-li se u zboží prodaného kupujícímu vada, má se za to, že kupní smlouva byla porušena nepodstatným způsobem a při uplatnění práva z vadného plnění se postupuje podle § 2107 občanského zákoníku.
 7. Na baterie a akumulátory se vztahuje záruční doba 6 měsíců a nevztahuje se na škody způsobené špatným nabíjením, např. tehdy když se dlouhou dobu nepoužívají, potom se dají nabít a kvůli pozměněným vlastnostem po delším nepoužívání již nefungují. Reklamace se nevztahuje ani na škody vzniklé na nabíjeném přístroji způsobené baterií či akumulátorem, které mají kvůli delšímu nepoužívání pozměněné vlastnosti.
 8. Reklamace se nevztahuje na škody způsobené vis maior jako je např. zásah bleskem, ani přepětím v síti, elektrickým proudem apod. Z těchto důvodů prodávající důrazně doporučuje kupujícímu používat dodatečnou přepěťovou ochranu.
 9. Doba pro vyřízení reklamace činí 60 dnů, v případě nedostupného dílu 90 dnů.
 10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit Reklamační řád prodávajícího.

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 2. Kupní smlouva je uzavírána v české jazyce. V případě nutnosti překladu textu smlouvy do cizího jazyka pak platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.
 4. Kontaktní údaje prodávajícího jsou: kontaktní adresa: Beranových 130, areál VZLÚ, budova č. 32, PSČ 199 00, Praha 18 – Letňany, tel.: +420 273 132 327, e-mail: info@schoolboard.cz.